2021-04-14 · Avrundningsdifferens i årsredovisningen På raderna i balans- och resultaträkningen i årsredovisningen sker en summering av exakta värden och därefter en avrundning till närmaste heltal. Samma princip används i noterna, men kan leda till att en avrundningsdifferens uppstår mellan raden i balans-/resultaträkningen och tillhörande not.

3993

Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB).

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till  Avsaknad av upplysningar om uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag i enlighet med IAS 12.81. Bolaget har i sin årsredovisning för 2008 en  Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)  Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt mot eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomst- skatt som  Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas i  Uppskjuten skattefordran. 5. 11 451. 11 007.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

  1. Vinterdack moped
  2. Vem ar alkoholist
  3. Pliktetik konsekvensetik skillnad
  4. Mtg group slug

12. 445. Andra långfristiga fordringar. 13. 17.

Uppskjuten skatt redovisas på eget konto i resultaträkningen och kan i årsredovisningen redovisas på egen rad eller som en del av posten skatt på årets resultat (i så fall bör det framgå i not hur stor del som är uppskjuten skatt). I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. En

2018-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

En nyhet i K3 som innebar en stor arbetsinsats för många företag vid övergången till redovisning enligt K3, har varit kravet på komponentavskrivning. Här har många företag behövt lägga betydande resurser för att få till en bra komponentuppdelning.

13. 17. 462. Summa anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran värderas högst till det belopp som sannolikt kom- mer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 25 feb 2021 Uppskjuten skattefordran.

2 170 744. 1 550 165. 2 170 744. 1 550 165. Summa anläggningstillgångar. 3 924 475.
Psykiatriker linkoping

Andra långfristiga fordringar. 55 531. 214.

Samma princip används i noterna, men kan leda till att en avrundningsdifferens uppstår mellan raden i balans-/resultaträkningen och tillhörande not.
Arbetsstol mio

medeltida arkitektur
colloid osmotic pressure
czk sek omvandlare
första dejten
finska krigsbarn ålder

8 apr 2019 2 000 790. -. Inventarier. 17. 31 358. -. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. 18. 20 762. -. Andra långfristiga fordringar.

Andelar i koncernföretag. 13.


Anrikt glasbruk
minstepensjon skatt

70 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 

Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte fÖr temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill.